Odszkodowanie

Zadośćuczynienie

Renta cywilna

Ochrona dóbr osobistych

Kancelaria oferuje pomoc prawną związaną z dochodzeniem szeroko rozumianych roszczeń o charakterze odszkodowawczym. W tym zakresie, w zależności od danej sprawy możliwie jest w szczególności ubieganie się o:

  • naprawienie szkody majątkowej w postaci rzeczywistej straty (np. kosztów naprawy samochodu, najmu pojazdu zastępczego, wydatków na leczenie, zakup sprzętu medycznego) oraz utraconych korzyści (np. utraconego dochodu związanego z koniecznością ograniczenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej),
  • zadośćuczynienie mające postać pieniężnej rekompensaty za doznaną krzywdę, również związaną z utratą bliskiej osoby,
  • rentę cywilną m. in. z tytułu utraty lub ograniczenia możliwości zarobkowych (pozwalającą uzyskać stałe środki do codziennego życia), czy z tytułu zwiększenia potrzeb (np. związanych z potrzebą stałego leczenia lub rehabilitacji, specjalnego odżywiania),
  • niemajątkowe formy ochrony dóbr osobistych.

Powstanie powyższych roszczeń może być wynikiem różnorodnych zdarzeń, zwykle związanych ze skutkami bezprawnego postępowania innej osoby.... Niejednokrotnie wiążą się one z kolizjami i wypadkami drogowymi oraz tzw. szkodami medycznymi wynikającymi z błędów lekarskich.

Świadczenie pomocy prawnej w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • analizę stanu faktycznego m. in. pod kątem zasadności dochodzenia roszczeń oraz ustalenie ich rodzaju i odpowiedniego zakresu,
  • pozasądowe dochodzenie roszczeń, przede wszystkim w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczycieli w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zmierzające do uwzględnienia roszczeń bez potrzeby występowania na drogę sądową
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym - cywilnym (w ramach wytoczonego powództwa), a w pewnych sytuacjach również w postępowaniu karnym, w ramach uprawnień pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego),
  • egzekwowanie wykonania orzeczenia lub zawartej ugody, związanych z uwzględnieniem roszczenia.

Gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia wyspecjalizowanej analizy lub opinii, istnieje możliwość zasięgnięcia konsultacji u specjalistów z odpowiednich dziedzin wiedzy (np. medycyna, technika i wycena samochodowa, rekonstrukcja wypadków drogowych).

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie, w zależności od rodzaju i rozmiaru roszczeń oraz złożoności sprawy.

Kancelaria Będkowski
biuro@kancelaria-bedkowski.pl

Tel. 880 100 113

Tel. / fax (+48) 77 44 17 655
45 - 064 Opole, ul. Reymonta 30 lok. 7