Prawa cywilne

Prawo autorskie

Prawo rodzinne

Prawo pracy

Prawo karne

Kancelaria oferuje pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa autorskiego, prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa karnego.

Usługi z zakresu prawa cywilnego obejmują m. in.:

 • dochodzenie należności pieniężnych (np. naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, zwrot pożyczki, zapłata czynszu najmu),
 • realizacja roszczeń niepieniężnych (np. zasiedzenie nieruchomości, odwołanie darowizny),
 • realizację roszczeń konsumenckich (np. z tytułu wad towaru konsumenckiego, związanych z odstąpieniem od umowy konsumenckiej),
 • wszelkie zagadnienia związane z prawem spadkowym, w tym doradztwo przy sporządzeniu testamentu, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, wykonanie zapisu lub polecenia, czy inne związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe,
 • opracowanie i opiniowanie umów cywilnych (np. umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, umowa o roboty budowlane – budowę domu),

Usługi z zakresu prawa autorskiego obejmują m. in.:

 • opracowanie i opiniowanie umów związanych w szczególności z przeniesieniem praw do utworu lub licencją uprawniającą do korzystania z utworu, w tym utworów stanowiących oprogramowanie komputerowe, a także umów o dzieło autorskie, w tym związanych z wykonaniem projektów architektonicznych,
 • realizacja roszczeń związanych z ochroną majątkowych i osobistych praw autorskich,
 • sporządzanie opinii prawnych związanych z zagadnieniami szeroko rozumianego prawa autorskiego.

Usługi z zakresu prawa rodzinnego obejmują m. in.:

 • rozwód,
 • alimenty,
 • uregulowanie władzy rodzicielskiej sprawowanej nad małoletnimi dziećmi,
 • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Usługi z zakresu prawa pracy obejmują m. in.:

 • przywrócenie do pracy albo odszkodowanie z tytułu nieuprawnionego wypowiedzenia stosunku pracy,
 • wynagrodzenie za pracę, w tym za godziny nadliczbowe,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Usługi z zakresu prawa karnego obejmują m. in.:

 • obronę w sprawach, w których zarzuca się popełnienie przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia oraz wykroczenia skarbowego – na wszystkich etapach, w szczególności w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
 • obronę w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w zakresie spraw w przedmiocie dozoru elektronicznego, wyroku łącznego, zarządzenia wykonania kary, orzeczenia kary zastępczej, odroczenia wykonania kary lub przerwy w jej wykonaniu oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia,
 • reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.
Kancelaria Będkowski
biuro@kancelaria-bedkowski.pl

Tel. 880 100 113

Tel. / fax (+48) 77 44 17 655
45 - 064 Opole, ul. Reymonta 30 lok. 7