Udzielanie pomocy prawnej w ramach indywidualnego zlecenia zwykle wiąże się z odbyciem bezpośredniego spotkania w Kancelarii, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu jego terminu. W ograniczonym zakresie istnieje też możliwość świadczenia pomocy prawnej za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w drodze tradycyjnej korespondencji. W większości sytuacji niezbędne jest przedstawienie precyzyjnych informacji związanych ze sprawą oraz przedłożenie dokumentów lub innych materiałów, które mogą się z nią wiązać. Bezwzględnym obowiązkiem Kancelarii jest zagwarantowanie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i materiałów powierzonych przez klienta. Powierzając prowadzenie sprawy wymagającej reprezentacji konieczne jest udzielenie pisemnego pełnomocnictwa. Jeżeli świadczenie usług nie ogranicza się do porady prawnej, zwykle zachodzi konieczność uzupełniania informacji i utrzymywania stałego kontaktu w toku prowadzenia sprawy, w szczególności w celu omówienia jej poszczególnych aspektów. Pisma przygotowywane, jak i otrzymywane przez Kancelarię w ramach prowadzenia sprawy, odpowiednio do oczekiwań klienta są przesyłane na adres poczty elektronicznej (w wersji elektronicznej albo w formie skanu) lub pocztą tradycyjną. W razie potrzeby informacje o stanie sprawy i niezbędne wyjaśnienia z nią związane są udzielane telefonicznie, e-mailowo lub w ramach spotkań w Kancelarii.

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ustalane w sposób indywidualny dla każdej sprawy, przede wszystkim w zależności od poziomu jej skomplikowania i wagi. Zwykle przybiera ono postać z góry ustalonej kwoty. Istnieje możliwość rozliczania wynagrodzenia w formie stosownych zaliczek.

Usługi świadczone przez Kancelarię mogą przybierać różnorodne formy, w szczególności polegać na występowaniu w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym, a w postępowaniu karnym także wobec organów ścigania, prowadzeniu negocjacji i rozmów zmierzających do polubownego zakończenia sporu, przygotowaniu lub analizie projektów umów, wydaniu opinii prawnych czy udzieleniu porad prawnych.

  • Prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym zwykle wiąże się z przygotowaniem pisma wszczynającego postępowanie (np. pozwu o zapłatę) lub stanowiącego obronę w danym postępowaniu (np. odpowiedź na pozew) oraz reprezentacja w toku sprawy, obejmująca w szczególności opracowanie dalszych pism procesowych, w tym wniosków dowodowych czy środków odwoławczych oraz występowanie na rozprawach przed sądem.
  • Prowadzenie negocjacji i rozmów polubownych polega przede wszystkim na kontaktach pisemnych, telefonicznych oraz w ramach bezpośrednich spotkań zmierzających do wypracowania odpowiednich rozwiązań umożliwiających m. in. nawiązanie lub rozwijanie współpracy między przedsiębiorcami, a także na osiągnięciu porozumienia między stronami w sprawach spornych, bez potrzeby inicjowania postępowania sądowego. Dotyczy to również dochodzenia odszkodowania w postępowaniu wobec ubezpieczycieli.
  • Przygotowanie i analiza umów wiąże się w szczególności z analizą interesów klienta i opracowaniem, w ramach projektów tekstów umów, propozycji rozwiązań, które tym interesom będą odpowiadać, a także przeprowadzenie oceny skutków i ryzyka, jakie mogą wiązać się z przyjęciem poszczególnych zapisów.
  • Opinie prawne zwykle przybierają postać pisemnego, precyzyjnego (niejednokrotnie stosunkowo obszernego) opracowania czy rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego z punktu widzenia danej sytuacji faktycznej, przy uwzględnieniu obowiązującego stanu prawnego oraz wykładni przepisów, jak również przejrzystym wyjaśnieniem motywów, które prowadzą do postawienia określonych wniosków.
  • Porady prawne stanowią najczęściej ustne, doraźne wyjaśnienie przedstawionego zagadnienia prawnego z punktu widzenia danej sytuacji faktycznej, ze wskazaniem możliwych rozwiązań, jak i szans ich powodzenia.

Wszelkie bliższe informacje związane z pracą Kancelarii są udzielane w ramach kontaktu bezpośredniego.

Kancelaria Będkowski
biuro@kancelaria-bedkowski.pl

Tel. 880 100 113

Tel. / fax (+48) 77 44 17 655
45 - 064 Opole, ul. Reymonta 30 lok. 7